Natisni Natisni

Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (uredba EU)

Pravice do družinskih prejemkov, starševsko varstvo za državljane EU v Republiki Sloveniji in izmenjava podatkov med državami članicami EU

 

11.1.2018:
Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka po Uredbi (ES) št. 883/2004 v drugi državi članici EU/EGP ter nov 7. in 8. dohodkovni razred pri otroškem dodatku

22.12.2017:
Izmenjava podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev v okviru koordinacije sistemov socialne varnosti

29.9.2017:
Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji od 1.1.2018 naprej v potrditev ne bo več sprejemala obrazcev E 411 neposredno od strank, temveč bo potrjevala le tiste, ki jih bo prejela od pristojnih institucij iz tujine. Obrazce, ki jih ne bo prejela od institucij, bo strankam vračala nepotrjene z ustreznim pojasnilom.

 

Z vstopom v EU so v Republiki Sloveniji postali veljavni predpisi EU na področju koordinacije socialne varnosti.

Za to področje se za državljane držav članic od 1.5.2010 dalje neposredno uporabljata naslednji uredbi:

  • Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti (temeljna uredba).
  • Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (izvedbena uredba).

Za državljane tretjih držav se uporablja Uredba (EU) št. 1231/2010.

V sklop področij socialne varnosti, ki jih urejajo omenjene uredbe, sodita tudi področji družinskih dajatev in dajatev za materinstvo, ki so v slovenskem pravnem redu določene in urejene v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB2, 114/06 – ZUTPG, 10/08, 62/10 – ZUPJS in 99/13 – ZSVarPre-C).

V zvezi s pravicami iz zavarovanja za starševsko varstvo in o pravicah do družinskih prejemkov na podlagi (zgoraj navedenih) uredb v Republiki Sloveniji na prvi stopnji odloča CSD Ljubljana Bežigrad, Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centralna enota).

V pristojnost Centralne enote sodi tudi izmenjava podatkov in informacij o upravičenosti do družinskih prejemkov med pristojnimi nosilci za izvajanje uredb v drugih državah članicah. V ta namen se uporabljajo enotni obrazci serije E400, med katerimi so najpogosteje v uporabi obrazci E401, E402 in E411.