Natisni Natisni

Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (uredba EU)

Pravice do družinskih prejemkov, starševsko varstvo za državljane EU v Republiki Sloveniji in izmenjava podatkov med državami članicami EU

 

Posebno obvestilo z dne 29.9.2017:
Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji od 1.1.2018 naprej v potrditev ne bo več sprejemala obrazcev E 411 neposredno od strank, temveč bo potrjevala le tiste, ki jih bo prejela od pristojnih institucij iz tujine.

 

Z vstopom v EU so v Republiki Sloveniji postali veljavni predpisi EU na področju koordinacije socialne varnosti.

Za to področje se za državljane držav članic od 1.5.2010 dalje neposredno uporabljata naslednji uredbi:

  • Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti (temeljna uredba).
  • Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (izvedbena uredba).

Za državljane tretjih držav se uporablja Uredba (EU) št. 1231/2010.

V sklop področij socialne varnosti, ki jih urejajo omenjene uredbe, sodita tudi področji družinskih dajatev in dajatev za materinstvo, ki so v slovenskem pravnem redu določene in urejene v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB2, 114/06 – ZUTPG, 10/08, 62/10 – ZUPJS in 99/13 – ZSVarPre-C).

V zvezi s pravicami iz zavarovanja za starševsko varstvo in o pravicah do družinskih prejemkov na podlagi (zgoraj navedenih) uredb v Republiki Sloveniji na prvi stopnji odloča CSD Ljubljana Bežigrad, Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centralna enota).

V pristojnost Centralne enote sodi tudi izmenjava podatkov in informacij o upravičenosti do družinskih prejemkov med pristojnimi nosilci za izvajanje uredb v drugih državah članicah. V ta namen se uporabljajo enotni obrazci serije E400, med katerimi so najpogosteje v uporabi obrazci E401, E402 in E411. Vse obrazce serije E400 lahko pridobite na krajevnih centrih za socialno delo oziroma na Centralni enoti, lahko pa si jih izpišete tudi sami z naše spletne strani.

Obrazec lahko posredujete na naslov:

CSD Ljubljana Bežigrad
Centralna enota
Einspielerjeva ulica 6
1000 Ljubljana

 

Obveščamo vas tudi, da je pri poslovanju Centralne enote prišlo do sledečih sprememb:

  • Centralna enota obrazce serije E400 in SED (v nadaljevanju obrazci) pošilja izključno na pristojne institucije v druge države članice EU, kjer stranke uveljavljajo pravice do družinskih dajatev.
  • Stranke, ki bodo prinesle obrazce osebno na Centralno enoto, bodo obrazce lahko še vedno oddale v glavni pisarni, Centralna enota pa jih bo potrjene posredovala na pristojne institucije v druge države članice EU.
  • Pri obrazcu E411 morajo stranke izpolniti tudi točko 5 (naziv in naslov pristojne institucije v drugi državi članici EU, kjer uveljavljajo pravice do družinskih dajatev).
  • Stranke, ki so že poslale obrazce v potrditev na Centralno enoto brez navedenega naslova pristojne institucije v drugi državi članici EU, naj nam točen naziv in naslov te institucije čimprej sporočijo!

 

Obrazci serije E400

Navodila za izpolnjevanje obrazca E411
Zakonodaja Evropske unije in uporabne povezave