Natisni Natisni

Določanje primarne pristojnosti v primeru razvezanih staršev

Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v nadaljevanju: Uredba) v 67. členu določa, da je oseba upravičena do družinskih dajatev v skladu z zakonodajo pristojne države članice, tudi za družinske člane, ki stalno prebivajo v drugi državi članici, kakor da bi prebivali v prvi državi članici.

Uredba v 1. odstavku 1. člena določa, da »družinski član« pomeni vsako osebo, ki je opredeljena ali priznana za člana družine ali za člana gospodinjstva z zakonodajo, po kateri se zagotavljajo dajatve. Če pa se po zakonodaji, ki se uporablja v skladu s 1. odstavkom, oseba šteje za družinskega člana ali člana gospodinjstva samo, če živi v istem gospodinjstvu kot zavarovana oseba, velja ta pogoj za izpolnjen, če osebo pretežno vzdržuje zavarovana oseba.

Iz sodbe sodišča Evropske unije v sodbi Romana Slanina (Zadeva C-363/08) z dne 26.11.2009 izhaja, da je potrebno pri določanju primarne pristojnosti države za izplačilo družinskih dajatev upoštevati zaposlitev oziroma opravljanje dejavnosti obeh (razvezanih) staršev.

Upoštevanje zaposlitve obeh bioloških staršev v primeru razveze:

1. Otrok s prebivanjem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS) je dodeljen enemu od staršev (npr. materi), ki je nezaposlen v RS, drugi starš (npr. oče) pa je zaposlen v Avstriji (v nadaljevanju AT), preživnina je določena. Glede na zgoraj navedeno se šteje, da je otrok »družinski član« pri očetu, zato je AT primarno pristojna(1) za izplačevanje družinskih dajatev (npr. otroški dodatek). Družinske dajatve (npr. otroški dodatek) mora eden od staršev uveljavljati pri krajevno pristojnem nosilcu v AT.
2. Otrok s prebivanjem v RS je zaupan v vzgojo in varstvo enemu od staršev (npr. materi), ki je zaposlen v AT, drugi starš (npr. oče) pa je zaposlen v RS, preživnina je določena. V tem primeru je skladno z Uredbo RS primarno pristojna država, zato mora mati na krajevno pristojnem CSD vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za otroški dodatek).

Upoštevanje zaposlitve novega partnerja biološkega starša, kateremu je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo:

Otrok s prebivanjem v RS je dodeljen enemu od staršev (npr. materi), ki je nezaposlen v RS, drugi starš (npr. oče) je zaposlen v AT, preživnina je določena; mati začne živeti z novim partnerjem, ki opravlja dejavnost v RS. Ker se po slovenski zakonodaji novi partner matere šteje za »družinskega člana« mame in otroka, jih je treba šteti za novo družino in upoštevati zaposlitev znotraj te družine. RS je država stalnega (dejanskega) prebivališča otroka in država zaposlitve novega partnerja, zato je RS primarno pristojna država za izplačilo družinskih dajatev. Ker je biološki oče zaposlen v AT, je AT sekundarno pristojna država za dodelitev morebitne razlike družinskih dajatev.

(1) Glej navodila Primarna ali sekundarna pristojnost za izplačevanje družinskih dajatev.