Natisni Natisni

Navodila za izpolnjevanje obrazca E411

Vi izpolnite DEL A (prva in druga stran obrazca E411) in sicer:

Točka 1:
Navedite vse zahtevane podatke (priimek, ime, datum rojstva, naslov…) o staršu, ki je zaposlen (oz. bo uveljavljal družinske prejemke za otroke, navedene pod točko 3) v drugi državi članici Evropske unije. Pri polju identifikacijska številka navedite EMŠO.

Točka 2:
Navedite vse zahtevane podatke (priimek, ime, datum rojstva, naslov…) o zakoncu, izvenzakonskem parnerju/ici oz. o drugem staršu otrok/a*. Pri polju identifikacijska številka navedite EMŠO.

*Glej navodila Določanje primarne pristojnosti v primeru razvezanih staršev.

Točka 2.5:
Navedite obdobje, za katerega se zahtevajo podatki. Če obdobja ne boste navedli, bomo obrazec praviloma potrdili za preteklo koledarsko leto.

Nekaj nasvetov:

 • za katero obdobje potrebujete obrazec, vam bodo najbolj natančno povedali na pristojnem uradu v drugi državi članici EU
 • obrazca ne potrjujemo za obdobje pred rojstvom otroka; prav tako nam ne pošiljajte obrazca, še preden se je otrok rodil
 • obrazec lahko potrdimo najdlje do dneva potrjevanja (“do danes”) in ne npr. do konca tekočega leta ali celo dlje…
 • obrazca praviloma ni smiselno potrjevati za obdobje, ko še niste bili zaposleni (ali niste prebivali) v drugi državi članici EU
 • večina strank potrebuje obrazec potrjen za preteklo leto, nekateri pa za tekoče leto do dneva potrjevanja
 • če potrebujete obrazec potrjen za več let nazaj, to jasno navedite

Točka 3:
Navedite otroke  in vse zahtevane podatke (ne pozabite na dejanski kraj prebivališča), za katere uveljavljate družinske prejemke (otroški dodatek, starševski dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek) v drugi državi članici Evropske unije.

Točka 5:
Navedite naziv in naslov pristojnega nosilca v drugi državi članici EU, v kateri vlagate vlogo za družinske dajatve (npr. Finanzamt in Gebietskrankenkasse v Avstriji, Familienkasse v Nemčiji…).

DEL B je potrdilo, pri čemer Centralna enota potrdi točki 6 in 9, zato ju ne izpolnjujte!

 

Glede na izkušnje vas prosimo tudi, da:

 • pišete čitljivo!
 • ne prilagate listkov v kuverto. Če bi radi priložili kakšen dopis, ga prosim spnite skupaj z obrazcem in sicer na vrhu obrazca!
 • zgoraj levo na obrazcu E411 dopišete svoj kontakt: mobilni telefon in/ali email. Ni nujno, vendar včasih pomaga pri hitrem razreševanju kakšnih težav oz. nejasnosti.

Obrazec E411 pošljite na naslov:
CSD Ljubljana Bežigrad
Centralna enota
Einspielerjeva ulica 6
1000 Ljubljana


V vednost strankam, ki morajo pristojnemu nosilcu v državi zaposlitve predložiti tudi sledeče obrazce:

 • Obrazec E401 potrjuje krajevno pristojna upravna enota – Sektor za upravne notranje zadeve. Na obrazcu morate izpolniti točke 1, 2 in 4. Upravna enota pa potrdi točki 6 in 8. 
 • Obrazec E402 potrjuje izobraževalna ustanova, v kateri se otrok šola (srednja šola, fakulteta…). Na obrazcu morate izpolniti točki 1 in 2. Šola pa potrdi točki 4 in 7 (oz. za nekatere države tudi 5 in 6).

Prosimo vas, da nam teh obrazcev in ostalih obrazcev serije E400 ter drugih prilog (potrdil o šolanju, izpisov plač, potrdil o zaposlitvi oz. nezaposlenosti ipd.) ne pošiljate, saj za potrjevanje obrazca E411 niso potrebni.
Na Centralno enoto pošljite le pravilno izpolnjene obrazce E411!
(Izjema je obrazec E407, ki ga Centralna enota posreduje, skupaj z zdravniško dokumentacijo, v potrditev pristojni zdravniški komisiji.)

K nam lahko pošljete obrazec E411 v kateremkoli uradnem jeziku Evropske unije. (Za vse obrazce serije E400, ki jih potrjujejo drugi uradi oz. inštitucije, tudi sicer velja enako.)

Vsi obrazci serije E400 so dostopni na spletni strani CSD Ljubljana Bežigrad.