Natisni Natisni

Uveljavljanje starševskega dodatka v primeru zaposlitve vlagateljice v Avstriji

Slovenske državljanke, zaposlene oziroma samozaposlene v Avstriji, katerih zakonci oziroma zunajzakonski partnerji so zaposleni v Sloveniji, morajo biti pri uveljavljanju pravic v primeru materinstva pozorne na sledeče informacije:

1. Upravičenost do porodniškega nadomestila (t.i. Wochengled/Mutterschutz):

V okviru zavarovanja za starševsko varstvo so slovenske državljanke, ki so zaposlene ali samozaposlene v Avstriji, v primeru rojstva otroka upravičene do porodniškega nadomestila iz zavarovanja za materinstvo (t.i. Wochengled/Mutterschutz). Porodniško nadomestilo se uveljavlja pri krajevno pristojnem nosilcu v Avstriji (Gebietskrankenkasse v kraju zaposlitve) in se izplačuje osem tednov pred rojstvom in osem tednov po rojstvu otroka.

2. Uveljavljanje starševskega dodatka v Sloveniji in razlike do Kinderbetreuungsgeld v Avstriji:

Po preteku osmih tednov od rojstva otroka so matere v Avstriji upravičene prejemati neke vrste dodatek za vzgojo in varstvo otroka (t.i. Kinderbetreuungsgeld), ki ne izvira iz zavarovanja za materinstvo, ampak spada med družinske dajatve. V skladu z Uredbo (ES) št. 883/2004(1) je potrebno pri družinskih dajatvah upoštevati pravila(2) glede primarne in sekundarne pristojnosti za izplačevanje družinskih dajatev.

V primeru zaposlitve zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v Sloveniji in stalnega oziroma dejanskega prebivališča otroka v Sloveniji, je v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2004, Slovenija primarno pristojna država za izplačilo družinskih dajatev (starševskega dodatka in vseh drugih družinskih dajatev po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).

Upravičenke morajo zato še pred potekom osmih tednov od rojstva otroka (torej pred iztekom upravičenosti do Wochengeld/Mutterschutz) na krajevno pristojnem centru za socialno delo v Sloveniji vložiti vlogo za starševski dodatek (obrazec DP-1). Vlogi je treba priložiti tudi potrdilo avstrijskega pristojnega nosilca, do kdaj ste v Avstriji upravičeni prejemati porodniško nadomestilo.

Skladno z Uredbo (ES) št. 883/2004 je Avstrija v navedenem primeru sekundarno pristojna država za izplačilo družinskih dajatev, zato so upravičenke v Avstriji upravičene do razlike do Kinderbetreuungsgeld (razlika med Kinderbetreuungsgeld in starševskim dodatkom). Razlika se uveljavlja pri pristojnem Gebietskrankenkasse in se lahko izplačuje za nazaj, lahko pa tudi sproti (od leta 2013).

3. Upravičenost do zdravstvenega zavarovanja v Avstriji:

Upravičenke so v času prejemanja porodniškega nadomestila v Avstriji (Wochengled/Mutterschutz) zdravstveno zavarovane neposredno na podlagi zaposlitve. Po izteku upravičenosti do porodniškega nadomestila pa morajo upravičenke na območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije pridobiti potrdilo, da v Sloveniji niso upravičene do zdravstvenega zavarovanja po zakoncu oziroma zunajzakonskemu partnerju. Na podlagi tega potrdila so v Avstriji še naprej zdravstveno zavarovane.

Opozorilo centrom za socialno delo – prijava v pokojninsko zavarovanje:

Skladno z okrožnico Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 0075-33/2012/1 z dne 19.10.2012, morajo centri za socialno delo v vseh primerih, ko obstaja sum, da je upravičenka do starševskega dodatka v Avstriji že pokojninsko zavarovana, od Centralne enote za starševsko varstvo in družinske prejemke pridobiti informacijo o vključenosti v pokojninsko zavarovanje vlagateljice v Avstriji. Če bo ugotovljeno, da je vlagateljica v Avstriji že pokojninsko zavarovana, centri za socialno delo upravičenke do starševskega dodatka ne bodo prijavili v pokojninsko zavarovanje z namenom preprečitve plačevanje dvojnih prispevkov.

(1) Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti.
(2) Glej navodila Primarna ali sekundarna pristojnost za izplačevanje družinskih dajatev.
(3) Glej Navodila za izpolnjevanje obrazca E411.