Center za socialno delo Ljubljana, Enota Bežigrad

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad (v nadaljevanju CSD Ljubljana Bežigrad) je pravna oseba in ima po odloku Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju status javnega socialno varstvenega zavoda ter je organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje Upravne enote Ljubljana, izpostava Ljubljana Bežigrad.

Sedež CSD Ljubljana Bežigrad je v Ljubljani, Einspielerjeva ulica 6.

CSD Ljubljana Bežigrad opravlja socialno varstveno dejavnost, ki je usklajena z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).

Dejavnost CSD Ljubljana Bežigrad:

  • izvrševanje javnih pooblastil in nalog po drugih predpisih,
  • storitve socialne preventive,
  • storitve prve socialne pomoči,
  • storitve pomoči družini za dom,
  • storitve osebne pomoči,
  • organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

Druge socialne dejavnosti:

  • varstvo otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje, z možnostjo kratkotrajne namestitve: dnevni center, krizni center za mlade v ljubljanski in obljubljanski regiji in regijska interventna služba.

Storitve in naloge CSD Ljubljana Bežigrad