Natisni Natisni

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Štipendije za deficitarne poklice

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

POMEMBNE INFORMACIJE:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;
 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Vloga in dodatne informacije so dostopne na povezavi.

ROK ZA ODDAJO VLOGE: do vključno 20. 9. 2017. Vloge oddane po roku za oddajo bodo zavržene.

NAČIN ODDAJE VLOG: Vloge se vložijo v papirni obliki na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP«.

VIŠINA ŠTIPENDIJE: mesečno 100,00 EUR do zaključka izobraževalnega programa.

IZPLAČILO ŠTIPENDIJE: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

OBVEZNA DOKAZILA:
Vlagatelj, ki je vpisan v programe za pridobitev poklica (glej Priloga 1) mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2017/2018 in
 • fotokopijo spričevala šolskega leta 2016/2017;
 • če se vlagatelj v šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.

Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas …).

Več o razpisu na:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 15 77
www.sklad-kadri.si
deficitarne@sklad-kadri.si

 

Priloga 1: nabor letošnjih poklicev

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis) bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki so v šolskem letu 2017/2018 prvič vpisani v 1. letnik sledečih izobraževalnih programov in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene:

 • kamnosek/kamnosekinja
 • mehatronik operater/operaterka
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • instalater/instalaterka strojnih instalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/električarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje
 • tesar/tesarka
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar/pečarka
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka

 

Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 

Informacija_dijaki_objava_splet_CSD