Natisni Natisni

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:
Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad

Naslov:
Einspielerjeva ulica 6
1000 Ljubljana

telefon: 01/3001 800
telefaks: 01/3001 830

Elektronski naslov:
gpcsd.ljbez@gov.si

Odgovorna uradna oseba:
Direktor Matej Križanič, univ.dipl.soc.del.

Datum prve objave kataloga:
21.7.2006

Datum zadnje spremembe:
1.11.2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.csd-lj-bezigrad.si/

Druge oblike kataloga:
V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad.

2. Splošni podatki o organu:

Podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja:

CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

 • varstvo otrok in družine
 • varstvo odraslih
 • oprostitve plačil pri plačilu storitev
 • denarne socialne pomoči
 • družinski prejemki
 • zavarovanje za starševsko varstvo

Izvajanje socialno varstvenih storitev:

 • prva socialna pomoč
 • osebna pomoč
 • pomoč družini za dom
 • socialna preventiva
 • pomoč na domu

Druge naloge:

 • izvajanje javnih del
 • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

 

Organizacijska shema Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad:

 • DIREKTOR
 • STROKOVNO SOCIALNO DELO
  • Enota za pomoč posamezniku in družini
  • Enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
  • Enota za socialno delo v lokalni skupnosti
  • Krizni center za mlade
  • Enota za pomoč na domu
  • Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
 • SKUPNE SLUŽBE
  • Upravna služba
  • Računovodstvo
  • Tehnična služba

 

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

Marija Bajič Lukan, univ.dipl.soc.del. – s sedežem na Einspielerjevi ulici 6
telefon: 01/3001 819
e-pošta: mojca.bajic-lukan@gov.si

Marjeta Jaklič, soc.del. – s sedežem na Einspielerjevi ulici 6
telefon: 01/3001 839
e-pošta: marjeta.jaklic@gov.si

Ester Mislej, univ.dipl.prav. – s sedežem na Einspielerjevi ulici 6
telefon: 01/4342 310
e-pošta: ester.mislej@gov.si

Perica Radonjić, univ.dipl.psih. – s sedežem na Ravbarjevi ulici 11 a
telefon: 01/236 1222
e-pošta: kcmlj@siol.net

Metka Vrhovnik, univ.dipl.prav. – s sedežem na Einspielerjevi ulici 6
telefon: 01/3001 816
e-pošta: metka.vrhovnik@gov.si

 

Veljavni predpisi (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

Zbirke podatkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

 

3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih:
Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

5. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Stroškovnik, 1.9.2012 (PDF)