Natisni Natisni

Krizni center za mlade

logo_KCM Center za socialno delo
Ljubljana Bežigrad
Krizni center za mlade
Podmilščakova ulica 20
1000 Ljubljana

telefon: 01/236 1222
GSM: 041/419 121
e-pošta: kcmlj@gov.si

Brezplačna modra številka Peter Klepec (080 1552), na katero lahko pokličejo otroci in mladostniki, ki doživljajo nasilje.

O organizaciji

Krizni center za mlade je organizacijska enota Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad in deluje na podlagi pogodbe o organiziranju in izvajanju nalog regijskega kriznega centra za mlade, ki sta jo sklenila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad v Ljubljani, dne 12.01.1995. Krizni center za mlade opravlja naslednje naloge:

 • nudi prve socialne pomoči in osebne pomoči mladim v stiski, ki se bodo vanj zatekali,
 • nudi zatočišča in oskrbe mladim begavcem do razrešitve njihovih težav, vendar največ tri tedne,
 • nudi zatočišča mladim za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz družine,
 • priprava ukrepov za vrnitev mladoletnika v njegovo družino.

Namen in cilji

Neposredni cilji programa oziroma dela KCM:

 • nuditi zavetišče, zaščito in osebno pomoč mladim;
 • nuditi pomoč, ki bo temeljila na pravicah mladih;
 • nuditi informacije o možnostih za reševanje stisk na podlagi katerih se otroci oziroma mladostniki samostojno odločajo za katerokoli od ponujenih rešitev;
 • raziskati vzroke za beg pri mladih;
 • svetovalno delo s starši, mladostniki in vsemi člani družine;
 • pripravljalni postopek za vrnitev otroka oziroma mladostnika v matično družino ali ustrezno drugo okolje;
 • sodelovanje z vpletenimi institucijami, ki so potrebne za otrokovo korist;
 • sodelovanje in delo v strokovnih timih, tudi kriznih.

Posredni cilji programa:

 • doseči uvid v problematiko in dinamiko odnosov v družini;
 • doseči uvid v razne možnosti reševanja problematike;
 • doseči odgovornejše reakcije posameznih članov družine;
 • doseči, da mladi prevzemajo odgovornost za sprejemanje samostojnih odločitev.

KCM otrokom in mladostnikom nudi:

 • osebno zaščito;
 • lahko le svetovalni razgovor v trenutni stiski, ki zanj ni tako huda, da bi se umaknil od doma;
 • lahko biva v KCM do 21 dni pod pogoji, ki jih ob prostovoljnem vstopu sprejme;
 • zagovorništvo mladoletniku, tako do staršev, šole kot ostalih vpletenih institucij;
 • informacije, ki so za otroka ali mladostnika v trenutni situaciji nujno potrebne;
 • oceno položaja v katerem se otrok ali mladostnik nahaja, teže njegove stiske ter možnost skupnega iskanja rešitev;
 • svetovanje;
 • v potrebnih in rizičnih situacijah nujno vzpostavitev stika s pomembnimi odraslimi in institucijami za rešitev stiske otroka;
 • prvi razgovor s starši in kasneje skupni razgovor s starši;
 • ponovni svetovalni razgovori kot priprava na vrnitev v matično okolje ali drugo ustrezno okolje.

KCM je odprt 24 ur dnevno.

Vanj lahko pridejo mladi samoiniciativno ali po nasvetu tretje osebe (socialnih delavcev, svetovalnih delavcev na šoli). Vstop in izstop je prostovoljen, ob sprejemu so mladostniki seznanjeni z naslednjimi pravili:

 • prostovoljni pristop z izjavo
 • upoštevanje hišnega reda
 • aktivna rešitev pri razreševanju lastnih težav
 • o bivanju v KCM se v roku 24 ur obvesti starše
 • rok bivanja v KCM – največ 21 dni

Metode dela:

 • interdisciplinarni pristop
 • individualno in skupinsko delo
 • timsko delo z vključenimi zunanjimi sodelavci
 • delo s starši oziroma družino (bratje, sestre …)
 • sodelovanje z drugimi institucijami in neformalnimi skupinami
 • organiziranje dnevnih aktivnosti in dejavnosti.

Timsko delo zajema naslednje segmente:

 • načrtovanje dejavnosti
 • redno spremljanje dejavnosti
 • ocenjevanje uspehov in neuspehov (razlogi)
 • analizo posameznih primerov ali cele skupine
 • realizacijo posameznih nalog
 • posebno pozornost kriznim situacijam posameznika ali cele skupine
 • supervizijo
 • sodelovanje na kolegijih in strokovnih svetih matičnega CSD Ljubljana Bežigrad
 • sodelovanje z zunanjimi sodelavci, ki sodelujejopri delu s posameznim otrokom oziroma mladostnikom.

V času bivanja v KCM se mladostniki učijo socialnih veščin, ponujena jim je tudi pomoč pri učenju. Aktivno je organiziran njihov prosti čas, posebno med vikendi, ko hodijo na izlete, v kino ali na oglede gledaliških predstav, ali le na krajše sprehode.

Po obravnavi in oceni situacije, napotimo mladostnika v matično družino ali pa v dogovoru s starši v nadaljnjo obravnavo v drugo institucijo ali pa mora pristojni CSD urejati namestitev v drugo ustrezno okolje.

 


Več:
Pojasnila in strokovne usmeritve za delovanje kriznih centrov in interventne službe v okviru regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, Kaljenje št. 10, Bilten Skupnosti CSD Slovenije, 14.9.2010
Pravilnik o delovanju Kriznega centra za mlade Ljubljana, 9.7.2012