Natisni Natisni

Storitve in naloge

Storitve

Prva socialna pomoč vključuje storitve pri prepoznavanju socialnih stisk in težav, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičencev z možnimi socialno varstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko nudijo upravičencu pomoč.
Izvajanje: ves poslovni čas

Osebna pomoč v procesu svetovanj posamezniku omogoči razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti. Oblike te storitve so svetovanje, urejanje, vodenje. Vse tri oblike so kontinuirani procesi ob pristanku in sodelovanju uporabnikov.

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje vsakodnevne vloge.

 

Naloge na podlagi javnih pooblastil

Varstvo otrok in družine:

Naloge se izvajajo na podlagi vrste zakonov, ki opredeljujejo vsebino in obseg dela centra. Z zakonodajo država vpliva na preprečevanje nastajanja socialnih stisk oz. intervenira pri nastalih socialnih problemih posameznikov, družin in skupin prebivalstva.

 • Dovolitev sklenitve zakonske zveze
 • Urejanje starševstva
 • Razveza zakonske skupnosti in razpad zunajzakonske skupnosti
 • Urejanje odnosov v družini (obravnava ogroženih otrok)
 • Ukrepi centra za socialno delo
 • Otroci s posebnimi potrebami
 • Rejništvo
 • Posvojitve
 • Skrbništvo otrok
 • Obravnava mladoletnih po kazenski zakonodaji in Zakonu o prekrških

Varstvo odraslih:

 • Skrbništvo odraslih
 • Urejanje pravic do družinskega pomočnika
 • Obravnava starejših oseb in oseb s posebnimi potrebami
 • Obravnava polnoletnih po kazenski zakonodaji

Pravice iz javnih sredstev:

Denarni prejemki:

 • otroški dodatek,
 • denarna socialna pomoč,
 • varstveni dodatek,
 • državna štipendija.

Subvencije in znižana plačila:

 • znižano plačilo vrtca,
 • subvencija malice za učence in dijake,
 • subvencija kosila za učence,
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
 • prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
 • subvencija najemnine,
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • pogrebnina in posmrtnina – (od 1. januarja 2014 sta pogrebnina in posmrtnina obliki izredne denarne socialne pomoči).

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo so:

1. dopust:

 • materinski dopust,
 • očetovski dopust,
 • starševski dopust.

2. nadomestilo:

 • materinsko nadomestilo,
 • očetovsko nadomestilo,
 • starševsko nadomestilo.

3. pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva

4. pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok

5. nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje.

Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo:

 • starševski dodatek,
 • pomoč ob rojstvu otroka,
 • otroški dodatek,
 • dodatek za veliko družino,
 • dodatek za nego otroka,
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek.

 


Več:
Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v razvoju
Posvojitve
Rejništvo

Skrbništvo
Socialno varstvene storitve

Zunanje povezave:
Svetovanje posamezniku
Pomoč družini za dom
Socialna zakonodaja