Natisni Natisni

Socialno varstvene storitve

PRVA SOCIALNA POMOČ

Brezplačna storitev centra za socialno delo, ki obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno možnih rešitev ter seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi na centru za socialno delo ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev, kakor tudi seznanitev upravičenca o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve izven centra za socialno delo.

Namen:
Prva socialna pomoč je namenjena posameznikom, ne glede na stalno prebivališče ali državljanstvo, ki se znajdejo v socialni stiski ali težavi in pridejo na center za socialno delo prvič ali pa se pri njih pojavi nova stiska ali težava.

Obsega:

 • pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave
 • oceno možnih rešitev
 • seznanitev uporabnika z možnimi oblikami pomoči, ki jih nudi center za socialno delo ( javna pooblastila, socialno varstvene storitve ) in obveznostmi, ki izhajajo iz izbrane oblike pomoči
 • seznanitev z mrežo izvajalcev, ki uporabniku lahko ponudijo pomoč

Na prvo socialno pomoč se lahko obrnete zaradi različnih stisk in težav:

 • stiska zaradi težav v družinskih in partnerskih odnosih, nasilja v družini, razveze zakonske zveze / razpada zunajzakonske skupnosti, vzgojnih težav, suma ogroženosti otroka, …
 • stiske in težave vezane na tvegano in škodljivo pitje alkohola; zlorabo drog
 • materialna stika
 • stanovanjska stiska
 • težave v medosebnih odnosih
 • oskrba bolnih in ostarelih
 • potreba po informacijah glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
 • ostale stiske in težave

 

OSEBNA POMOČ

Socialno varstvena storitev, ki je namenjena odpravljanju socialnih stisk in težav. Usmerjena je v razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje in izboljšanje socialnih možnosti posameznika.

Vključitev v storitev je prostovoljna, razgovori so zaupne narave.

Osebna pomoč zajema tri oblike strokovne pomoči:

 • SVETOVANJE ( organizirana oblika strokovne pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne zmore odpraviti, je pa pripravljen s svojo aktivno vlogo spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju ).
 • UREJANJE ( oblika strokovne pomoči posamezniku, ki je zašel v socialne stiske zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti ter pri tem ogroža tudi druge osebe. Pogoj za uporabo storitve je pristanek posameznika za vključevanje ključnih dejavnikov okolja za uspešno pomoč )
 • VODENJE ( podpora posamezniku, ki je zaradi zdravstvenih, osebnostnih ali drugih posebnosti, nesposoben za samostojno življenje, pri katerem obstoji možnost za stalno obliko pomoči v okolju v obliki ustrezne organizacijske mreže sodelavcev. Pogoj za uporabo storitve sta ustrezna organizacijska mreža stalnih sodelavcev in prostovoljna odločitev za prejemanje pomoči )

 

POMOČ DRUŽINI ZA DOM

Storitev je namenjena posameznikom in družinam v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav, ter v primerih, ko socialne stiske dveh ali več družinskih članov za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje.

Pomoč družini za dom obsega:

 • strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani
 • strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke
 • usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.

Pogoj za uporabo storitve sta ocena, da so družinski člani motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejem dogovora o sodelovanju.

V strokovno vodenem procesu sodelujejo: dva strokovna delavca, družinski člani – upravičenci, ključni in odgovorni člani družine ter druge osebe, ki živijo z obravnavano družino oziroma lahko vplivajo nanjo.