Natisni Natisni

Zakonodaja

ZAKON O SOCIALNEM VARSTVU
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)
Neuradno prečiščeno besedilo

ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013 – ZŠtip-1 in 99/2013)
Neuradno prečiščeno besedilo

ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1)
Uradni list RS, št. 26/2014

ZAKON U UPRAVNEM POSTOPKU
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Skl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013
Neuradno prečiščeno besedilo

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU
Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013-ZŠtip-1 in 99/2013 – ZUPJS-C)
Neuradno prečiščeno besedilo

PRAVILNIK O DODELJEVANJU DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ
Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 56/2013-ZŠtip-1, 111/2013)
Neuradno prečiščeno besedilo

UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU
Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010, 81/2013)
Neuradno prečiščeno besedilo

UREDBA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/2006)
Neuradno prečiščeno besedilo

ZAKON PREKRŠKIH
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 43/2011 Odl.US: U-I-166/10-8, 21/2013, 111/2013)
Neuradno prečiščeno besedilo

ZAKON O POLICIJI
Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/2009-UPB7, 22/2010, 26/2011 Odl.US: U-I-271/08-19, 58/2011-ZDT-1, 40/2012-ZUJF, 96/2012-ZPIZ-2, 15/2013-ZNPPol, 15/2013-ZODPol)
Neuradno prečiščeno besedilo

PRAVILNIK O PREPOVEDI PRIBLIŽEVANJA DOLOČENEMU KRAJU OZIROMA OSEBI
Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi (Uradni list RS, št. 95/2004 in 15/2013 – ZNPPol)
Neuradno prečiščeno besedilo

ZAKON O UPRAVNIH TAKSAH
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5)
Neuradno prečiščeno besedilo

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2013-2020
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13–20) (Uradni list RS, št. 39/2013)
Neuradno prečiščeno besedilo